Utförda arbeten på fritidsanläggningar

NVK jobbar löpande med underhåll, renoveringar och förbättringar på de kommunala fritidsanläggningar som vi förvaltar.

Fagerstahallen efter renovering

Fagerstahallen efter renovering

Fagerstahallen renovering 2020

Fagerstahallen byggdes på 60-talet men brann ned 1986 och har därefter byggts upp på nytt. Vi vet inte idag hur mycket av 60-talets grundkonstruktion man behöll när man byggde upp Fagerstahallen igen efter branden.

Hösten 2019 startade NVK projektet att installera en bubbelpool inne i simhallen. När man bröt upp golvet för att installera bubbelpoolen upptäckte man omfattande fuktskador under kaklet och beställde då omgående en fuktmätning av simhall, omklädningsrum och gym.
Fuktrapporten inkom till NVK i december 2019 och den rapporten påvisade 100 % fukt i undergolv på 13 mätplatser, hög fuktkvot på yttertak, avvikande microbiella påväxter i tak, höga fuktvärden i konstruktion i vind, varmvind och fläktrum, otätheter i plastfolie i väggar.

Fuktangrepp i tak

Fuktangrepp i tak

Planering/åtgärdsplan för fuktskadan startade omedelbart efter att fuktstatus och utredningsrapport var klar. Verksamheten i Fagerstahallen var med och planerade byggstart, tidplan mm. Byggstart blev mitten på april-20 och beräknades vara klar i slutet på september-20. Tidplanen förlängdes i samband med att takskador upptäcktes med ca 3 månader till v.52.

NVK samlade samtliga entreprenörer som har tecknade avtal till ett möte i Fagerstahallen där man fick information om skadan. Entreprenörerna fick sedan avgöra om de hade resurser för att klara av ett så omfattande och brådskande projekt. Byggbolaget AB fick slutligen uppdraget att ta fram underentreprenörer och vara samordningsansvarig för projektet. NVK och Byggbolaget AB fick snabbt fram underentreprenörer för vattenrening, golv/tak i simhall, rivning av betong och tätskikt.

Fukt i golv i omklädningsrum

Fukt i golv i omklädningsrum

Byggarbetet påbörjades i april-20 med rivningsarbeten. När betongkonstruktionen blev synlig uppdagades olika uppbyggnader av konstruktionsbetong och betongen satt "löst" på stora delar av golvytan. Tjockleken på betonggolvet var väldigt ojämn och varierade från 40 mm - 180 mm. Beräknad rivning var 40 mm slipsats och det var tänkt att den skulle köras ut med en maskin. Istället blev man tvungen att såga ut betongblock i golvet vilket gjorde att det blev mer tidskrävande och kostsamt än kalkylerat.
5 installationsöppningar gjordes i kulvert för att få in material och för att säkerställa arbetsmiljön.
På grund av betongtjockleken fick man lov att sömborra istället för att såga upp öppningarna. Återställningen krävde att man använde konstruktionsbetong/specialbetong samt extra armering på grund av tjockleken.
Betongpelarna i kulvert runt bassäng visade sig vara i så dåligt skick att åtgärd var akut. Konstruktör kontaktades för åtgärdsförslag. Man åtgärdade detta genom att gjuta fundament med specialbetong.

Skadad betongpelare med blottlagd armering

Skadad betongpelare med blottlagd armering

Stålpelare med ingjuten pelarfot i betongkonstruktionen var så rostskadade att man med lätthet kunde peta bort material enbart med fingrarna. Armering i betongen var synlig och rostskadad på flera ställen i simhallen och krävde åtgärd enligt konstruktörs anvisningar.
Pelare förstärktes och armering gjordes ren från rost och skyddsbehandlades. Ytor som saknade armering kompletterades med armering samt rostskyddsbehandling.

Glaspartier, dörrar och dörrkarmar var rostskadade och saknade helt infästning i underkant i betongkonstruktionen. Startpallar, bänkar och läktare var också skadade av fukt och fick bytas ut.
I kulverten visade isoleringen förhöjda värden på bakterier/svamp så denna fick rivas ut och ersättas av ny isolering. Det saknades även en extra nödutgång i kulverten, ny nödutgång ordnades och denna användes även som transportingång för material under arbetets gång.

Enligt rapporten från Polygon behövde innertaket samt plastfolien (ångspärren) bytas men när man rev ner innertak och folie upptäckte man att hela taket var fuktskadat, både ytskikt och konstruktion vilket innebar att NVK tillsammans med Byggbolaget snabbt var tvugna att få fram en takentreprenör som kunde ställa upp med kort varsel för att byta ut hela taket på ca 15 000 kvm. För att kunna fortsätta det övriga renoveringsarbetet samtidigt som taket skulle bytas valde man att sätta upp byggställningar inne i simhallen. Byggbolaget tog även fram ett väderskydd till taket för att säkerställa att man skulle kunna fortsätta arbeta med taket oavsett väder. Trots alla dessa åtgärder för att försöka hålla tidsplanen så innebar ändå takarbetet försvåringar och fördröjningar av arbetet invändigt.

Byggställningar i hallen för takrenovering

Byggställningar i hallen för takrenovering

Vattenreningsrör, bassängvattenrör och ledningar behövde bytas ut på grund av korrisionsskador. Golvbrunnar revs ut och ersattes av golvrännor och 30 st golvbrunnar/spärrbrunnar för att förhindra att smutsvatten sprids. Man har även lagt nya städrännor i golv samt bättre placerade brunnar för bättre avrinning.

I samband med golvarbetet har man lagt till markerade gångstråk för synsvaga, greppvänliga klinkers vid poolkanter samt halksäkra klinkerplattor runt bassäng. Man har även lagt till tillgänglighetsanpassningar som exempelvis stolslyft till bassängerna.

Man har under renoveringens gång passat på att göra en hel del förbättringar och energieffektiviseringar för att sänka driftkostnaden för fastigheten framåt. Man har dels bytt ut belysningen till mer energieffektiv belysning med styrsystem som gör att den kan anpassas efter verksamhetens behov. Man har även bytt ut styrsystem för vattenreningen samt ventilationsaggregat. Det gamla ventilationsaggregatet klarade inte av att reglera fukthalten i luften när man höjde temperaturen på vattnet och i hallen. Det nya aggregatet är anpassat för simhallar och man har även ordnat nya ventilationskanaler i tak och väggar som ersätter den tidigare ventilationen som gick i kulverten.

Sammanfattningsvis upplever NVK att projektet har fungerat väl. Man har löpande rapporterat om nyupptäckta skador och projektets fortgång för politiken. Dock har man i detta missat att rapportera för politiken hur de extra skadorna och åtgärderna kommer att påverka projektet kostnadsmässigt.
Man har haft ett väldigt bra samarbete med entreprenörer och underentreprenörer och projektet har medfört många förbättringar och bra lösningar som säkerställer Fagerstahallens överlevnad i flera år framöver.

Fagerstahallen efter renovering

Fagerstahallen efter renovering

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback