Om avfall och renhållning

I Fagersta och Norberg ansvarar VafabMiljö kommunalförbund för renhållningen.

Även insamling av hushållsavfall sköts av VafabMiljö i egen regi. Kundadministrationen med fakturering sköts från och med 1 maj 2017 av VafabMiljö.

På deras hemsida hittar du allt ifrån hur du kommer i kontakt med dem till hur du sorterar rättåterbruken.

VafabMiljö

Det finns även mindre återvinningsstationer runt om i kommunerna. Dessa har FTI ansvar för. Om en station är skräpig eller har fulla behållare så kan man felanmäla det och få ett sms när det är utfört.

 

Från avfall till resurs

Den gemensamma Avfallsplanen har 10 målområden. Tillsammans så strävar de mot en hållbar utveckling i samhället. Att avfall ska bli en resurs som cirkulerar i samhället, istället för att bara användas en gång och sedan bli till besvärligt skräp.

Enligt miljöbalken 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av Avfallsplan och Föreskrifter. Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Vafabmiljö ansvarar för att ta fram Avfallsplan och Föreskrifter, men i enlighet med miljöbalken och Förbundsordningen är det kommunfullmäktige i varje medlemskommun som beslutar om renhållningsordningen. Avfallsplan 2020-2030, antogs av samtliga 12 kommuners fullmäktige under år 2020.

Läs mer på Vafabmiljös hemsida om avfallsplanen.

Avfallsplan 2020-2030 Pdf, 1.1 MB.


Sopkärl

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback