Markfrågor

Här kan du läsa hur mark- och fastighetsfrågor handläggs i kommunerna.

Noren tomter

Köp och försäljning av fastigheter

Försäljnings- och förvärvsärenden beslutas av respektive kommuns kommunstyrelse eller kommunfullmäktige, men handläggs av NVK, utom när det gäller försäljning av småhustomter i Fagersta som handläggs av kommunledningskontoret. NVK handlägger således köp och försäljning av bostadsfastigheter, verksamhetsfastigheter, industrimark och industritomter samt förändring av kommunens markreserv.

Nyttjanderätt till mark

Norberg:

Avtal om nyttjanderätt till kommunens mark, till exempel arrenden, servitut med mera handläggs av NVK:s fastighetsavdelning.

Fagersta:

Avtal om nyttjanderätt till kommunens mark, till exempel arrenden, servitut med mera handläggs av kommunen. Avseende mark i Fagersta kommun är det alltså kommunkontoret som du i första hand ska kontakta.

Norberg och Fagersta:

Rättighet att nyttja gatu- och parkmark söks hos polismyndigheten. Se vidare under rubriken "Gator och trafik/Upplåtelse av offentlig plats". För mer information kontakta vår utredningsingenjör.

Upplåtelse av kommunal mark för enskild avloppsanläggning

Avtal om upplåtelserätt till kommunens mark för enskild avloppsanläggning handläggs av NVK:s fastighetsavdelning när det gäller Norbergs kommun. När det gäller Fagersta handlägger kommunkontoret upplåtelsen.

Avgift för kommunal mark för enskild avloppsanläggning finns i bilagan nedan.

Förhyrning

NVK handlägger förhyrning av lokaler för kommunernas behov.

Tomträtter

Tomträtter i Fagersta handläggs av Fagersta kommun, se under rubrik "lediga tomter i Fagersta kommun". I Norberg kontaktas NVK:s fastighetsavdelning för mer information om tomträtter i Norbergs kommun.

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback