Att hyra bostad

Att bo i en hyresrätt är en enkel boendeform som gör det enkelt att flytta eller byta till en mindre/större bostad.

För att bli godkänd som hyresgäst har vi följande rutiner:

 • Referens tas hos tidigare hyresvärd.
 • Sökande ska i förekommande fall lämna arbetsgivarintyg, intyg om inkomster för bostadsbidrag och/eller underhåll och pensionsintyg.
 • Kreditupplysning hämtas alltid.Finns betalningsanmärkningar gör vi en individuell prövning om du trots detta kan godkännas som hyresgäst. Vid denna prövning tar vi hänsyn till betalningsanmärkningarna, ålder på dessa, storlek på skulden, samt om skulden är betald. Det uppkommer alltid situationer där reglerna inte helt och hållet kan efterföljas och i de fallen måste individuella bedömningar göras av vår personal.
 • Du måste kunna uppvisa giltig legitimation.

För att NVK ska godkänna ett internt byte gäller följande:

 • Du ska ha bott minst 12 månader i din lägenhet. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl, till exempel ändrade familjeförhållanden eller sjukdom.
 • Väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden – önskemål om lägre hyra.
 • Nuvarande lägenhet ska vara godkänd vid besiktning och eventuella besiktningsanmärkningar vara åtgärdade av fackman eller ekonomiskt reglerade innan något nytt kontrakt tecknas.
 • Hyrorna ska vara betalda utan anmärkningar dem senaste 6 månaderna eller godkänd avbetalningsplan ska ha följts.
 • Eventuella tidigare skulder till NVK ska vara reglerade.
 • Sökanden ska inte ha orsakat återkommande störningar i sin lägenhet.

Rekommendationer för antal boende i samma bostad

Vid tilldelning av lägenhet tas hänsyn till storlek på lägenhet och antal familjemedlemmar. Vi vill förhindra osunda boendeförhållanden, både för er som bor trångt men även för kringboende som påverkas. Rekommendationen bygger på hur lägenheterna är tekniskt dimensionerade när det gäller till exempel ventilation, men också ekonomiskt dimensionerade när det gäller slitage och förbrukningar.

Boende per lägenhet:

 • 1 rum och kokvrå/kök Max 3 personer
 • 2 rum och kök Max 4 personer
 • 3 rum och kök Max 6 personer
 • 4 rum o kök Max 8 personer
 • 5 rum o kök Max 10 personer

Överlåtelse av hyresrätten​

Överlåtelse av hyresrätten kan ske enligt följande:

 • Separation – en part på avtalet. Den som vill överta hyresavtalet ska ha varit folkbokförd på samma adress i minst två år, kontroll sker mot folkbokföringen. Insamlad kötid nollställs för den som tar över hyresavtalet.
 • Separation – två parter på avtalet. Om två parter står på avtalet kan den ena välja att säga upp sin del. Han/hon har tre månaders uppsägningstid gentemot den andra parten.
 • Överlåtelse till närstående. En hyresgäst som av någon anledning inte längre behöver sin lägenhet kan överlåta den till en närstående som han eller hon varaktigt sammanbor med och som är folkbokförd på samma adress. En inneboende har inte rätt att ta över hyresavtalet. En vän klassas aldrig som närstående.

Följande gäller för uppsägning av:

Lägenheter:
Enligt hyreslagens bestämmelser skall uppsägning för bostäder ske till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.

Vid byte av bostad inom NVK:s bostadsbestånd är uppsägningstiden 1-2 månader, räknat från nästkommande månadsskifte.

Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad. Samma gäller vid flytt till vård- och omsorgsboende. Uppsägningstiden räknas alltid per den sista i månaden.

Garage:
Uppsägning av avtal ska ske till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.

Motorvärmare:
Uppsägning av avtal ska ske till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.

Följande gäller vid återlämnande av nycklar

 • Nycklar ska lämnas in senast kl 12.00 på avträdesdagen.
  Infaller avträdesdagen på en lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag ska det istället ske nästkommande vardag.
 • Vid avflyttning ska hyresgästen överlämna samtliga nycklar till lägenheten och övriga utrymmen.

Om en lägenhetsnyckel saknas vid avflytt sker alltid cylinderbyte av säkerhetsskäl. Den avflyttade hyresgästen debiteras för cylinderbytet samt 3 nycklar.

Lägenhetsbesiktning

 • Förbesiktning av lägenhet bokas i samband med uppsägningen.
 • Slut- och städbesiktning av lägenhet utförs innan nycklarna lämnas in. Hyresgästen bör närvara vid besiktningen.

Uppkomna skador sedan föregående besiktning samt otillräcklig städning debiteras hyresgästen.

Dokument

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback