Jonhagens naturreservat

Jonhagens naturreservat ligger 5 kilometer sydväst om Fagersta tätort och bildades så sent som 1999.

Karta över Jonhagen


Jonhagen höjer sig som en skogsklädd kulle i det öppna landskapet i Hedkärradalgången. På den västra sidan, där Hedtjärn ansluter, dominerar lövskog med lundkaraktär, medan i den sydöstra och västra delen finns det skog med inslag av lind, lönn samt rikligt med hassel.

Norra delen är blockigare och magrare och där växer det björk, rönn och gråal samt några enstaka hasselbuskar. I bryn och i luckor växer det hägg, olvon och druvfläder och i den lundartade floran finns det hässelbrodd och lundstjärnblomma. Lämningar efter medeltida bebyggelse finns i området. Husgrund med spisröse, uthusgrund och källargrund samt odlingsrösen runt husgrunderna efter gården Västra Mårviken kvarstår.

Huvudsyftet med förvaltningen av reservatet är att vårda det så att nuvarande naturmiljö med dess biologiska värden och rekreationsvärden bevaras.


2020-2021 jobbades en ny skötselplan för Jonhagens naturreservat fram. Den är baserad på inventeringar som gjorts inom reservatet och arbetad fram för att gynna de arter som finns. Skötselplanen blev antagen 2022.

Dokument

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback