Naturvård i Fagersta

Om naturvården i Fagersta

Trädallé

Naturvårdsprogrammet

Naturvårdsprogrammet beskriver målsättningarna för naturvårdsarbetet i Fagersta kommun samt vilka åtgärder som ska genomföras under år 2010-2025. Programmet är också ett viktigt kunskapsunderlag som pekar ut och beskriver områden med höga värden för naturvård, rörligt friluftsliv, geologi eller landskapsbild. För mer information, se "dokument och länkar" nedanNaturvård är en viktig förutsättning för en rik och varierad natur. Naturvård handlar om skydd och hänsynstagande av värden i natur- och kulturlandskapet i samband med markanvändning. Ett mark- eller vattenområde får förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv.

Skötselplan för tätortsnära naturmark

För naturvården inom tätorten finns planen Skötselplan för tätortsnära naturmark. Se "dokument och länkar" nedan för mer information.

Naturreservat

Ett mark- eller vattenområde får förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv. Inom kommunen har vi sju stycken naturreservat:

Jätteåsarna

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback

Kontakt

Namn: Lisa Ekberg
Titel: Naturvårdshandläggare
E-post: lisa.ekberg@nvk.se
Telefonnummer: 0223 - 44527