Om naturvård

Naturvård är en viktig förutsättning för en rik och varierad natur.

Sjö


Naturvård handlar om skydd och hänsynstagande av värden i natur- och kulturlandskapet i samband med markanvändning enligt miljöbalken, men det kan också handla om utvecklingen av de värden som finns. Värden kan vara specifika arter, livsmiljöer eller biologisk mångfald. Det finns många argument att värna om och bevara och utveckla den mångfald av olika växter och djur som finns på en plats. Här nedan listar vi några:

  • Biologisk mångfald: En plats har många olika arter av djur och växter, dessa utgör ett ekosystem då de arbetar tillsammans. Ett bredare ekosystem med fler arter och därmed fler variationer (nischer) löper lägre risk att försvinna vid yttre påfrestningar såsom klimatförändringar. Det är samarbetet mellan arter som gör det ekosystemet hållbart, man vet ofta inte om hur viktig en art är och försvinner just den arten kan det få oanade konsekvenser för ekosystemet.

  • Ekosystemstjänster: Naturen utför mycket som vi tycker är självklart. Exempel är insekter som pollinerar växter så att det bildas den frukt och grönsaker vi äter, växter renar det vatten den tar upp från gödningsmedel, samt den jordbearbetning som sker av maskar och andra insekter.

  • Genetiska resurser: Genetiska resurser är viktigt då det både naturligt och icke naturligt försvinner arter från jordens yta. Gener kan innehålla eller ge inspiration till utvecklingen av mediciner, nya grödor eller tekniska lösningar. Långt ifrån alla växter och djur är upptäckta och kartlagda och därför vet vi inte vilken hjälp de kan ge för medicinsk forskning eller annat.

  • Etiska skäl: Alla arter har ett värde i sig, och kan i framtiden ge upphov till nya arter.

  • Sociala skäl: Många människor vistas i naturen för många olika skäl. Naturen har en större artrikedom än våra uppbyggda monokulturer och har ur denna aspekt ett högre värde. Den kan tillgodose behov som svampplockning, friluftsliv, rastplats, promenadstråk o.s.v utan att behöva förändras.

Det största hotet mot naturen och därmed försvinnandet av den breda biologiska mångfalden som finns där är ofta mänskliga aktiviteter. Vi har därför ett stort ansvar att bevara och skydda den natur som finns till nästkommande generationer.

Fälla träd

Kommunerna har genom NVK ansvaret för många träd i närheten av bostadsområden. Den här sidan ger dig vägledning om vad du får och inte får göra med dem. För mer information klicka på fliken till höger.

Inventering

Om du hittar en vanlig eller ovanlig djur- eller växtart kan du rapportera in detta fynd till Artportalen. Denna rapportering kommer göra mycket för många olika personer, företag eller föreningar. Till exempel om en rödlistad art håller på att dö ut plötsligt hittas här kan det ge den en möjlighet att sprida sig igen. Det hjälper även oss på kommunen att veta, vid åtgärder i natur och skog var arter befinner sig så att man inte förstör dennes livsmiljö eller bestånd.

Kontakt

För att få med information om naturvården eller andra frågor angående natur i Fagersta, kontakta Lisa Ekberg naturvårdshandläggare på NVK, 0223-445 27

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning tar hand om naturvårdsfrågorna i Norberg. För mer information om naturvården där, kontakta kommunekolog Peter Klintberg, 0226-64 50 47

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback