Enskilda vägar

Sveriges vägnät består av kommunala gator, det vill säga gator inom detaljplan med kommunalt huvudmannaskap, samt allmänna som staten har ansvar för och enskilda vägar. Väg som inte är allmän väg kallas enskild väg.

Vägskylt som det står "Enskild väg" på


Det juridiska ansvaret för enskild väg har väghållaren, det vill säga markägarna, vägförening, vägsamfällighetsförening eller anläggningssamfällighet. Genom lagstiftningsförändringar ska anläggningslagen tillämpas på alla enskilda vägar. För vägens skötsel finns bidrag att söka.

Bidrag

Statsbidrag till enskilda vägar handläggs av Trafikverket. Många kommuner, däribland Fagersta, lämnar kommunalt bidrag till enskilda vägar. Fagersta kommun bidrar med upp till 40 procent av Trafikverkets beräknade kostnad för vägunderhållet. Regler för kommunalt bidrag för enskilda vägar finns i länk nedan.

Fagersta kommun ger bidrag med 250 kronor per belysningspunkt och år uppräknat med konsumentprisindex räknat från juli 2010 till enskilda vägar, förutsatt att vägen är bidragsberättigad enligt gällande regler.

Norbergs kommun ger inget kommunalt bidrag till enskilda vägar för närvarande. Statsbidrag kan däremot sökas hos Trafikverket. Läs mer under länk till Trafikverket nedan.

Dokument och länkar

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback