Parkeringstillstånd

Om du har en funktionsvariation och mycket svårt att förflytta dig mellan ditt parkerade fordon och det ställe du ska besöka kan du ha rätt till ett parkeringstillstånd.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade


För personer med funktionsvariation som inte kör bil själva utan är passagerare krävs det särskilda skäl för att du ska få ett tillstånd.

Du ska ansöka om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. Ansökan ska skickas in till NVK för handläggning och beslut. Tillståndet är personligt och får bara användas när innehavaren åker i fordonet. Tillståndet gäller i hela landet och i de flesta europeiska länder.

Platser där tillståndet gäller

 • På parkeringsplats reserverad för personer med funktionsvariation under högst den tid som finns angiven på platsen
 • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar.
 • Under högst 3 timmar på gågata.
 • Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.

Platser där tillståndet INTE gäller

 • På huvudled
 • I parkeringshus om inte ägaren har medgivit det
 • På privat mark om inte markägaren har medgivit det
 • Där det är förbud att stanna
 • Platser för vissa ändamål, t ex lastplats, taxiplats och vändplats
 • Reserverade parkeringsplatser
 • På busshållsplats
 • På gångfartsområde är parkering tillåten endast på särskild anordnad p-plats
 • På anvisad plats för visst slag av fordon (t ex buss)

Tillåten parkeringstid

 • Högst 3 timmar där parkeringsförbud råder
 • Högst 3 timmar där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar
 • Högst 24 timmar där parkering är tillåten 3-24 timmar
 • Högst 24 timmar på parkeringsplats för rörelsehindrad om inte annat anges på tilläggstavla

Blankett

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback

Kontakt

Ingen telefontid mellan den 5 juli till och med den 13 augusti. Handläggningstiden kommer att vara längre än normalt under sommaren.

Namn: Amanda Rolfsson
Titel: Handläggare
E-post: amanda.rolfsson@nvk.se
Telefonnummer: 0223-446 55