Gångbanor

Fastighetsägare inom område med detaljplan ansvarar för renhållning av gångbana och annat utrymme för gångtrafik utanför fastigheten. Skyldigheten gäller där kommunen är huvudman för allmän plats.

Gångbana och annat utrymme för gångtrafik utanför fastigheten ska genom renhållnings- och halkbekämpningsåtgärder hållas i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras. Dessutom ska fastighetsägaren, med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter, tillse att trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet främjas. I praktiken betyder det att gångbana eller utrymmet närmast sin egen fastighet måste halkbekämpas av fastighetsägaren vid behov. Det gäller på framkomlig gångbana eller närmaste utrymmet intill fastigheten. Vad som närmare gäller i Fagersta och Norberg kan du läsa i dokumenten nedan.

Dokument och länkar:

Gångbana

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback