Grävning i allmän mark

Inom Fagersta och Norbergs kommuner ansvarar NVK för allmän platsmark och är i egenskap av kommunernas väghållare den som lämnar tillstånd till och meddelar föreskrifter för utförande av arbete i allmän platsmark.

För väghållaren är det viktigt att genom långsiktig planering och bra samordning kunna begränsa antalet grävningar i gatorna. Det är viktigt att kunna anpassa tidpunkten för grävningar till allmänhetens behov och se till att återställning sker snabbt och med hög kvalitet.

Väghållaren måste också få ersättning för sina kostnader och för de ökade underhållskostnader för beläggningar och vägkropp som grävningar medför.

Markavtal och ledningsrätt

Kommunerna har genom markavtal med de större aktörerna reglerat umgängesformerna och rätten att förlägga och bibehålla ledningar och anläggningar i allmän platsmark. Med övriga aktörer krävs avtal i varje enskilt fall. Ledningsrätt kan också ersätta avtal. I samtliga upplåtelser regleras att grävningstillstånd krävs inför varje enskild grävning.

För att säkerställa att de tekniska försörjningssystemen genom kablar och ledningar och själva gatan i framtiden är av hög kvalitet är det nödvändigt att kommunerna har anvisningar för hur grävningsarbeten ska skötas. Både anvisningar och blankett för ansökan om grävningstillstånd finns nedan.

Ledningsanvisning

För att få besked om det finns kommunala ledningar i mark som man planerar att gräva i ska man begära en ledningsanvisning via Ledningskollen.se.
Länk till Ledningskollen nedan.

 

Dokument och länkar:

Grävning av ledning

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback

Kontakt

Namn: Amanda Rolfsson
Titel: Handläggare
E-post: amanda.rolfsson@nvk.se
Telefonnummer: 0223-446 55